De intrest op mijn lening

Er spelen heel veel verschillende factoren een belangrijke rol tijdens het afsluiten van een lening. Wanneer u op zoek gaat naar een lening die voldoet aan uw verwachtingen zult u bijvoorbeeld allereerst rekening willen houden met de kostprijs. Die kostprijs lijkt op het eerste zicht zeer eenvoudig te berekenen, maar vergis u niet, want de ene kredietvorm is wat dat betreft de andere niet. Het is voor kredietnemers erg belangrijk om te weten dat er niet zoiets bestaat als één enkele intrest. De financiële instellingen beschikken over de mogelijkheid om zowel een vaste als een variabele intrest in rekening te brengen op een lening. Welke intrest er precies wordt aangerekend is veelal de keuze van de kredietnemer, maar het is vooral belangrijk om er bij stil te blijven staan dat die keuze bepalend is voor het volledige verloop van uw financiering. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

De kredietvorm is bepalend voor de hoogte van de intrest

interest op leningIedereen heeft op een zeker ogenblik wel eens nood aan een bepaalde lening. Helaas wordt in de praktijk erg vaak het verschil tussen diverse kredietvormen onderschat. Een persoonlijke lening mag dan bijvoorbeeld wel een lineair verloop kennen, ze kenmerkt zich ook door een lage kostprijs. Daar tegenover stellen we het doorlopend krediet welke flexibele voorwaarden hanteert, maar waarbij de kostprijs aanzienlijk hoger ligt. Zo beschikt iedere kredietvorm over zijn eigen voor- en nadelen die helaas niet altijd door kredietnemers worden opgemerkt. Wilt u een lening afsluiten en heeft u een duidelijk beeld van uw favoriete financiering voor ogen dan is het met andere woorden zeer belangrijk om daar rekening mee te houden tijdens uw zoektocht. Er bestaan tegenwoordig gelukkig ruim voldoende mogelijkheden om de intrest op uw lening te berekenen dus dat hoeft alvast geen probleem te zijn.

Lening zonder intrest

Hoewel u het misschien niet verwacht zijn er in de financiële wereld wel degelijk ook leningen terug te vinden die niet beschikken over een intrest. Een bekend voorbeeld hiervan is de mini lening. Een mini lening is een financiering die alleen wordt afgesloten door kredietnemers die weliswaar wat geld nodig hebben, maar geen nood hebben aan ettelijke duizenden euro’s. Een mini lening kan dan ook alleen worden afgesloten voor bedragen lager dan 1000 euro. Het voordeel hiervan is dat de looptijd van de lening altijd erg wordt beperkt waardoor u niet met een vaste schuld te maken krijgt, maar anderzijds wil dit ook zeggen dat zowel het geleende bedrag als de kostprijs snel betaald moeten worden. Bij een mini lening heeft u in de praktijk dan ook slechts 30 dagen de beschikking over het door u geleende geld en moeten de kosten eveneens binnen de 30 dagen na afsluiting worden betaald. Een lening zonder intrest mag dus met andere woorden wel bestaan, of ze echt heel interessant is, is nog maar de vraag.

Conclusie

Het vervelende aan een intrest is dat het een periodieke kostprijs is. Daar waar u bij verschillende diensten of producten slechts éénmalig een bepaalde (hoge) kostprijs aangerekend krijgt blijft de intrest veelal een tijdje invloed uitoefenen op uw financiële situatie. Aan de andere kant staat een intrest ons toe om grote bedragen te lenen die anders misschien wel onbespreekbaar waren geweest. De mini lening is één van de weinige financieringen die niet met een intrest werken, maar dat is vooral omdat zowel het bedrag als de looptijd van zo’n lening het aanrekenen van een intrest haast onmogelijk maken. Wanneer u met andere woorden een gewone lening wenst af te sluiten zult u er steeds rekening mee moeten houden dat u een bepaalde intrest zult moeten betalen.

De intrest op een onderhandse lening

In een tijd waarin banken nog maar weinig vertrouwen genieten wordt er steeds vaker aan gedacht om een zogenaamde onderhandse lening af te sluiten. Een onderhandse lening is een lening waarbij niet een bank of andere financiële instelling, maar wel een vriend of familielid een lening verstrekt. Een dergelijke lening wordt vaak tegen lakse voorwaarden verstrekt waardoor de kredietnemer zeer goedkoop geld kan lenen. In tegenstelling tot wat velen onder ons vermoeden bent u als kredietverstrekker bij een onderhandse lening niet verplicht om een intrest aan te rekenen. Het spreekt voor zich dat dit meestal wel wordt gedaan, maar er zijn ook andere mogelijkheden. We vertellen u in dit artikel graag meer over de intrest op een onderhandse lening.

Een onderhandse lening met intrest afsluiten

interest onderhandse leningLaat ons eerst eens kijken naar een onderhandse lening waarbij wel een intrest wordt aangerekend. In dit geval zal de kredietverstrekker een bepaald percentage van het geleende bedrag vastleggen als kostprijs. Die kostprijs zal verdeeld worden over het aantal maanden dat de lening zal lopen en zal doorgaans een vast verloop kennen. Kenmerkend voor een onderhandse lening is dat er doorgaans een vast bedrag wordt afgesproken en de kostprijs dus niet daalt naarmate de lening wordt afgelost. Dit is misschien een klein minpunt in vergelijking met bijvoorbeeld een gewone persoonlijke lening of een andere lening op afbetaling die bij een bank wordt afgesloten. Anderzijds zijn de voorwaarden van een onderhandse lening minder strikt en ligt de kostprijs doorgaans lager dan bij een lening die via de reguliere kanalen wordt afgesloten. Wat dat betreft is en blijft een onderhandse lening dus best interessant.

Een onderhandse lening zonder intrest afsluiten

Wanneer de kredietverstrekker een goede vriend is of een familielid die van geen kostprijs moet weten kan deze er voor kiezen om een onderhandse lening zonder intrest te verstrekken. Men kan er dan voor kiezen om gewoon een administratieve kostprijs in rekening te brengen of er kan gebruik gemaakt worden van een symbolische kostprijs van bijvoorbeeld 1 euro. Feit is dat voor een onderhandse lening niet wettelijk geldt dat er winst mee gemaakt dient te worden. Wel wordt het steeds aangeraden om de voorwaarden voor de lening in een overeenkomst vast te leggen. Het is misschien een beetje vervelend om dit te vragen, maar toch is alleen een schriftelijke overeenkomst een goede basis voor eender welke onderhandse lening. Op deze manier kan er ook nooit protest zijn en blijven goede vrienden ook in de toekomst goede vrienden.

Interessant alternatief

Hoe we het ook draaien, een onderhandse lening is en blijft ten allen tijde een interessant alternatief voor de gewone leningen. Dit wil niet zeggen dat deze kredietvorm geen gevaren met zich meebrengt, want wat wanneer de kredietverstrekker zelf in financiële moeilijkheden komt? Zonder schriftelijke overeenkomst kan deze het verstrekte bedrag opeisen, maar heeft hij wettelijk gezien geen poot om op te staan. Anderzijds met een schriftelijke overeenkomst is de kredietverstrekker zeker dat hij zijn geld op een bepaalde dag terug zal zien, maar kan hij deze niet vroeger opvragen. Maak u tot slot geen illusies, onderzoek heeft aangetoond dat in het verleden meer dan 70 procent van de onderhandse leningen werden verstrekt tegen een vaste rente. Van die resterende 30 procent werd bij meer dan de helft een éénmalige administratieve kost aangerekend waardoor het aantal onderhandse leningen zonder intrest eigenlijk haast verwaarloosbaar wordt.

Intrest

Het lijkt misschien wat vreemd, maar in het verleden werden verschillende onderzoeken gedaan naar de manier waarop mensen het liefst kosten betalen. Natuurlijk betalen we allemaal niet graag kosten, maar als we dan toch moeten kiezen, dan toch nog het liefst onder de vorm van een intrest. Is daar een speciale reden voor? Waarschijnlijk wel. Vandaag de dag hebben veel mensen het vaak moeilijk om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en dan is het vooral belangrijk om de hoogte van de kosten die u dient te betalen zoveel mogelijk te beperken. Door de kosten aangerekend te krijgen onder de vorm van een intrest zorgt u er voor dat u de kosten kunt spreiden en u niet in één keer een groot bedrag moet ophoesten. Hoe interessant dit op het eerste zicht ook lijkt, ook met een intrest moet u zeer voorzichtig zijn, want voor u het weet lopen ook deze kosten te hoog op met alle gevolgen van dien.

Meerdere intresten

Wanneer u slechts één enkele intrest heeft die u maandelijks moet betalen vormt dit zelden of nooit een echt probleem. Helaas is het tegenwoordig vaak zo dat velen niet met één enkele lening toekomen en ze al snel een extra financiering moeten aangaan. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een hypothecaire lening in combinatie met een autolening of een gewone persoonlijke lening. Iedere lening maakt gebruik van een bepaalde kostprijs en hoewel die kostprijs individueel misschien niet bijzonder hoog zal liggen kunnen ze samen wel een aanzienlijk bedrag vormen. Dit is meteen ook het grootste gevaar dat is verbonden aan verschillende intresten die aan u worden aangerekend. Wanneer u over verschillende leningen beschikt kan het daarnaast in bepaalde gevallen eveneens interessant zijn om deze samen te voegen. Door het samenvoegen van verschillende leningen kunt u proberen om de kostprijs te beperken. Let wel, het herfinancieren van een lening is lang niet altijd een goed idee.

Intrest beperken door herfinancieren

Wanneer u over verschillende leningen beschikt met elk hun eigen intrest kan het idee al snel gaan spelen om deze te oversluiten of te herfinancieren. In beide gevallen moet u er rekening mee houden dat dit de kostprijs niet automatisch zal verlagen. Sterker nog, er zijn leningen die gewoon niet oversloten kunnen worden. Kan het wel, dan zult u altijd een bepaalde kostprijs moeten betalen voor het verbreken van de kredietovereenkomst. Voor deze actie worden kosten aangerekend die vaak erg hoog kunnen uitvallen. Alvorens een financiering te oversluiten of te herfinancieren doet u er dan ook steeds goed aan om deze kosten even te vergelijken met het bedrag dat u maandelijks zult uitsparen. Alleen wanneer het bedrag dat u kunt uitsparen hoger ligt dan de kosten loont het de moeite om uw leningen te herfinancieren of te oversluiten.

Conclusie

Het bestaan van interesten is niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk. Wat zou u bijvoorbeeld zeggen moest u verplicht de volledige kostprijs op uw hypothecaire lening of autolening in één keer moeten betalen? Toch mag het gevaar van intresten ook niet over het hoofd worden gezien. Intresten kunnen al snel oppotten waardoor ze een veel hoger bedrag vormen dan u op het eerste zicht had verwacht. Denk dus altijd goed na alvorens een bepaalde overeenkomst aan te gaan waarbij de kosten worden aangerekend onder de vorm van een bepaalde intrest.

Wettelijke interesten

Het hoeft waarschijnlijk niet meer gezegd dat er in België verschillende interesten bestaan. De meeste interesten worden bepaald door de partij die ze vordert, maar het kan ook anders. In België is er net als in verschillende andere landen immers eveneens sprake van een wettelijke interest. Wettelijke interesten zijn interesten die bij wet zijn vastgesteld en die in bepaalde gevallen in rekening gebracht kunnen worden. Let wel, wettelijke interesten zijn niet hetzelfde als gerechtelijke interesten. Om wettelijke interesten aan te kunnen rekenen dient u met verschillende factoren rekening te houden. In dit artikel laten we u niet alleen kennismaken met deze vorm van interesten, maar vertellen we u ook wanneer u in aanmerking komt om ze aan te rekenen of aangerekend te krijgen.

Wat zijn wettelijke interesten precies?

Zoals de naam al doet vermoeden worden wettelijke interesten van rechtswege aangerekend. Dit wil zeggen dat de partij die ze vordert niet zelf kan beslissen hoe hoog die interesten exact komen te liggen. De wet schrijft een aantal bepalingen voor die in deze dan ook steeds gevolgd moeten worden. U kunt er in principe voor kiezen om wettelijke interesten te bediscussiëren, u kunt er met andere woorden verzet tegen aantekenen, maar de kans dat, dat verzet daadwerkelijk toegestaan zal worden is bijzonder klein. Wettelijke interesten mogen echt door eender welke partij niet zomaar aangerekend worden. De belangrijkste voorwaarde is immers dat er eerst een zogenaamde ingebrekestelling wordt verzonden. Daarover vertellen we u graag meer in volgend stukje.

Wanneer kan ik een wettelijke interest aanrekenen of aangerekend krijgen?

Eigenlijk werd reeds een belangrijk antwoord op deze vraag gegeven in het vorig stukje van dit artikel. Wettelijke interesten kunnen in principe altijd aangerekend worden op het ogenblik dat er een ingebrekestelling voor bijvoorbeeld een bepaalde openstaande betaling werd verzonden. Zonder die ingebrekestelling heeft u wettelijk gezien niet de mogelijkheid om wettelijke interesten aan te rekenen waardoor u misschien wel een belangrijke schadevergoeding misloopt. Een aangetekende ingebrekestelling versturen wanneer een bepaalde betaling te lang op zich laat wachten is dus nooit verloren moeite. Ook omgekeerd is dit echter het geval. Wanneer u te lang wacht met een bepaalde factuur te betalen en de schuldeiser u een officiële ingebrekestelling stuurt loopt u het risico om een bepaalde kostprijs aangerekend te krijgen.

Belangrijke schadevergoeding

Los van de wettelijke interesten kunnen er tijdens een rechtszaak allerhande schadevergoedingen aangerekend worden. Het is uiteindelijk de rechtbank die zal beslissen welke schadevergoedingen wel en welke er vooral niet zullen worden toegestaan. De wettelijke interesten vormen wat dat betreft een belangrijke schakel, want het is een schadevergoeding die door de wet van het land in kwestie wordt aangerekend. Een rechtbank zal dan ook met andere woorden niet snel geneigd zijn om deze interesten te verwerpen, iets wat veelal wel gebeurt met een deel van de gewone schadevergoeding die door een bepaalde partij wordt opgeëist. Bent u met andere woorden op zoek naar een eenvoudige en constructieve manier om een schadevergoeding aan te rekenen aan wanbetalers, dan kunnen wettelijke interesten u daar perfect in helpen. Let wel, het bestaan van deze interesten zorgt er voor dat ook u als eventuele wanbetaler steeds met deze vorm van schadevergoeding in aanraking kunt komen.

Wat zijn gerechtelijke interesten?

Vooral wie over een eigen bedrijf beschikt zal weten dat het tegenwoordig niet allemaal even eenvoudig verloopt als verwacht. Steeds meer mensen raken in financiële moeilijkheden en kunnen daardoor bijvoorbeeld openstaande facturen niet tijdig betalen. Het komt dan ook logischerwijs niet zelden voor dat een bedrijf een advocaat onder de arm moet nemen. Vanaf het ogenblik dat er een rechtszaak op de rol wordt geplaatst dienen beide partijen rekening te houden met zogenaamde gerechtelijke interesten. Deze interesten worden van rechtswege aangerekend en zijn bedoelt als schadevergoeding voor de rechthebbende partij. In tegenstelling tot andere interesten zijn gerechtelijke interesten als vanzelfsprekend wel bij wet vastgesteld en mogen ze niet verhoogd of verlaagd worden. Toch zijn gerechtelijke interesten niet hetzelfde als wettelijke interesten. We vertellen u in dit artikel graag meer over gerechtelijke interesten.

Wanneer worden deze interesten aangerekend?

Gerechtelijke interesten worden uitsluitend aangerekend wanneer er een bepaalde rechtszaak plaatsvindt. Het is belangrijk om te weten dat de interesten die worden aangerekend dan wel vastgesteld mogen zijn, ze zijn eveneens afhankelijk van het type rechtszaak. In fiscale zaken ligt de gerechtelijke interest bijvoorbeeld over het algemeen even hoog of hoger dan wanneer het sociale zaken betreft. Bij gewone burgerlijke zaken en handelszaken ligt de interest dan weer veel lager. Hoe hoog de interest ook ligt, wanneer u uitgenodigd wordt om een rechtszaak bij te wonen zal uw advocaat u ten allen tijde wijzen op het complete kostenplaatje van de zaak in kwestie. U kunt er zeker van zijn dat ook de gerechtelijke interesten dan aan bod zullen komen. Hoewel ze op zich geen groot deel uitmaken van de kostprijs kunnen ze, afhankelijk van de prijs waarop ze worden berekend, toch behoorlijk aantikken. U doet er dan ook goed aan om hier toch rekening mee te houden.

Hoe worden gerechtelijke interesten precies berekend?

Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven worden gerechtelijke interesten berekend aan de hand van wettelijk vastgestelde waarden. Er wordt eerst gekeken naar het type rechtszaak waarna zal worden bepaald welke interest er precies mag en kan aangerekend worden. Het is hierbij belangrijk om er rekening mee te houden dat de interest jaarlijks kan wijzigen. De gerechtelijke interesten worden immers bepaald aan de hand van de zogenaamde Euribor-rentevoet (inderdaad, dezelfde rentevoet die verantwoordelijk is voor het stijgen en dalen van onze spaarrente). Het is dus met andere woorden perfect mogelijk dat u het ene jaar extreem weinig gerechtelijke interesten zult moeten betalen terwijl het volgende jaar de kostprijs dan weer aanzienlijk kan oplopen.

Conclusie

Gerechtelijke interesten zijn op het eerste zicht vrij onschuldig. Ze werden in het leven geroepen om de rechthebbende partij van een extra financieel duwtje in de rug te voorzien, maar over het algemeen blijven de bedragen die op deze manier worden toegekend relatief beperkt. Let wel, wanneer de interesten berekend worden op basis van een groot bedrag kan de kostprijs als vanzelfsprekend wel aanzienlijk oplopen. In ieder geval zijn gerechtelijke interesten kosten die eigenlijk niet te ontlopen zijn. Vanaf het ogenblik dat een bepaalde rechtszaak plaatsvindt zullen deze kosten worden aangerekend. Hou er tot slot rekening mee dat deze interesten ook met terugwerkende kracht in rekening gebracht kunnen worden. Als een bepaalde zaak reeds enige tijd aansleept en er aardig wat tijd verstreken is vooraleer de rechtszaak zelf plaatsvindt kunnen er ook over de voorgaande periode gerechtelijke interesten aangerekend worden.

Interesten berekenen

Wanneer u een lening of een lease aangaat zal er u worden aangegeven dat er bovenop de standaard prijs nog een aantal kosten zullen worden aangerekend. Deze kosten worden steevast aangerekend onder de vorm van interesten. Interesten worden door mensen tegenwoordig gezien als een ideale manier om een grote aankoop op termijn te financieren zonder meteen grote financiële risico’s te moeten nemen. Toch is het steeds belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat interesten kosten blijven die betaald moeten worden. Hoewel de hoogte van de kostprijs op het eerste zicht door de spreiding over verschillende maanden niet kan opvallen kan het samenbrengen van de interesten voor een compleet ander beeld zorgen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het berekenen van de interesten op uw lening of lease.

Alleen interesten betalen?

interesten berekenenWanneer u tegenwoordig een lening aangaat zult u de mogelijkheid krijgen om maandelijks een bepaald stukje af te betalen, maar daarnaast zult u ook kunnen kiezen voor een aflossingsvrije lening. Steeds meer mensen kiezen voor deze vorm van geld lenen omdat ze op die manier het maandelijks te betalen bedrag kunnen beperken. Hoewel dat natuurlijk klopt vergeten ze dat de kostprijs in dit geval niet mee evolueert met de lening. Bij een gewone lening op afbetaling wordt er stelselmatig van de schuld afgelost waardoor het openstaande bedrag kleiner wordt. Het kleiner worden van de resterende schuld zorgt er logischerwijs eveneens voor dat de kostprijs vermindert, maar dat is bij een aflossingsvrije lening dus niet het geval. De openstaande schuld blijft constant even hoog en daardoor ook de kosten die in rekening worden gebracht. Wanneer u alleen interesten wenst te betalen iedere maand kunt u hier dus perfect voor kiezen, maar weet wel dat u dan op het einde van de rit het volledig verschuldigde bedrag in één keer zult moeten afbetalen en u meer kosten zult hebben betaald dan bij een gewone lening op afbetaling het geval zou zijn.

Welke interesten bestaan er?

Een ander punt om rekening te houden bij het berekenen van uw interesten zijn de verschillende interestvormen die op de financiële markt terug te vinden zijn. Het bekendst is natuurlijk de vaste interest, maar er bestaat ook zoiets als een variabele interest. Een vaste interest is interessant voor mensen die bij ondertekening van hun kredietovereenkomst precies willen weten welke kosten ze zullen moeten betalen. Op deze manier kunt u voor geen onaangename verrassingen komen te staan, maar anderzijds is het natuurlijk wel zo dat u ook de kans op een potentieel lagere kostprijs de nek omwringt. Bij een variabele interest houdt u alle opties open. De interest op uw lening kan met andere woorden stijgen, maar kan ook dalen. Verwacht u dat de rente tijdens de looptijd van uw lening zal dalen, dan kunt u een gokje wagen en kiezen voor een variabele interest. Gelooft u dat de rente echter meer kans heeft op stijgen, dan is een vaste interest de beste keuze.

Conclusie

Het berekenen van de interesten en daarmee ook de kostprijs van uw lening is niet eenvoudig. In eerste instantie zult u zelf enkele knopen moeten doorhakken waardoor u zelf reeds een duidelijker beeld krijgt van de lening die u zult afsluiten. Pas dan wanneer dit voor u duidelijk is kunt u kijken naar de precieze kostprijs van de lening. U kunt tot slot interesten berekenen door gebruik te maken van een online berekening, maar sta er dan wel even bij stil dat een kostprijs voor een financiële instelling pas bindend is op het ogenblik dat ze deze in een officiële offerte hebben verwerkt. Zolang u niet over een dergelijke offerte beschikt kan de kostprijs van uw lening dus met andere woorden nog perfect worden aangepast.

Welke interesten krijg ik op mijn spaarrekeningen?

Een spaarrekening is sinds jaar en dag een bijzonder populair financieel product. Kenmerkend voor een spaarrekening is immers dat u er geld op plaatst dat als het ware een eigen leven gaat leiden. Het spaargeld dat u op de rekening plaatst brengt een bepaalde intrest op die jaarlijks aan u wordt uitbetaald. Hoewel uw geld meer geld opbrengt hoeft u er dus eigenlijk zelf niets mee te doen. U kunt perfect genieten van een welverdiende vakantie of u bezighouden met uw dagelijkse verplichtingen terwijl uw spaargeld de rest doet. Alvorens een spaarrekening aan te vragen zult u echter willen weten hoe dat geld nu precies wordt verdiend en dat komt u te weten door even dit artikel grondig na te lezen.

De intrest op mijn spaarrekening

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de intrest op uw spaarrekening in België niet gelijkmatig wordt afgehandeld in vergelijking met andere (Europese) landen. In België wordt er immers nog steeds gebruik gemaakt van een systeem waarbij er een gewone basisrente wordt aangerekend, maar waarbij u eveneens beschikt over een getrouwheidspremie. De basisrente is een eenvoudige intrest die wordt berekend op ieder bedrag dat op een zeker ogenblik op uw spaarrekening heeft gestaan. Wat dat betreft hoeft u zich dus eigenlijk geen zorgen te maken. De getrouwheidspremie wordt dan weer alleen toegekend op bedragen die minimum 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening hebben gestaan. Met andere woorden, haalt u op een bepaald ogenblik een stukje van uw spaargeld af, dan zult u de opgebouwde getrouwheidspremie over dat stukje spaargeld verliezen. Dat geldt niet voor de basisrente.

Wanneer ontvang ik die intrest?

Vroeger was het zo dat banken in België de intresten steevast uitbetaalden aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Wanneer dat exact gebeurde kon afhankelijk zijn van bank tot bank. In België moet er ook rekening gehouden worden met de getrouwheidspremie die zoals u weet pas wordt toegekend nadat het spaargeld minimum 12 maanden op de spaarrekening heeft gestaan. Tegenwoordig proberen steeds meer banken om hun intrest binnen hetzelfde jaar af te handelen. Hierdoor kunt u steevast op het einde van het kalenderjaar rekenen op uw intresten. Let wel, ook dit geldt uitsluitend voor de basisrente en niet voor de complexere getrouwheidspremie. Alvorens een spaarrekening af te sluiten kan het dan ook geen kwaad om dit even te controleren bij uw bank. Hoewel het moment waarop de uitbetaling van de intrest op uw spaarrekening plaatsvindt op zich niet zo heel veel verschil uitmaakt kan het wel een fijn gevoel zijn om te weten dat u vroeger over uw extra spaargeld kunt beschikken.

Conclusie

Een spaarrekening zal altijd een interessant financieel product blijven omdat het er op relatief eenvoudige wijze voor zorgt dat ons spaargeld toch een klein beetje winst kan genereren. Ook al compenseert de winst op een spaarrekening vaak de zogenaamde inflatie niet, toch is het beperken van de geldontwaarding tegenwoordig zeer belangrijk. Als u op zoek bent naar een eenvoudig financieel product waarbij u toch een klein beetje intrest ontvangt zonder risico’s te lopen, dan is de spaarrekening ook vandaag de dag nog steeds veruit de interessantste keuze.

Intresten rekening courant

Iedereen die zich tegenwoordig eigenaar van een bedrijf mag noemen zal al wel eens gehoord hebben van de beruchte rekening courant. Een rekening courant is eigenlijk een soort van fictieve rekening die bijhoudt hoeveel privé kapitaal er door een bedrijf werd “voorgeschoten”. Wettelijk gezien is een bedrijf verplicht om over het voorgeschoten kapitaal een bepaalde kostprijs aan te rekenen. Die kostprijs wordt niet aangerekend onder de vorm van een éénmalige kost of een boete, maar wel als intrest. Deze manier van aanrekenen zorgt er voor dat het bedrijf in kwestie, maar ook de particulier die het geld heeft ontvangen zich bewust moeten zijn van de voorwaarden die aan een dergelijke “lening” zijn verbonden. In dit artikel vertellen we u graag meer over de intresten die aangerekend kunnen worden bij een rekening courant.

Wat is een rekening courant precies?

Vooraleer we dieper ingaan op de werking en de kostprijs van een rekening courant is het belangrijk om eerst goed te begrijpen wat een rekening courant precies inhoudt. Een bedrijf beschikt over de mogelijkheid om een bepaalde financiering te verstrekken. Die financiering is over het algemeen gebonden aan de bestuursleden van de vennootschap. Denk hierbij in eerste instantie aan de zaakvoerder(s), maar ook aandeelhouders beschikken over de mogelijkheid om een private financiering aan te gaan met de vennootschap waarvan ze aandeelhouder zijn. Die lening noemen we een rekening courant, een rekening die eigenlijk gewoon een overzicht geeft van alle “schulden” die privé personen bij de vennootschap hebben aangegaan. Op zich is dit volledig legaal, ware het niet dat er over die schuld een bepaalde intrest moet worden betaald en het is over die intrest dat we het in dit artikel zullen hebben.

Hoe wordt de intrest op een rekening courant berekend?

De manier waarop de intrest op een rekening courant wordt berekend kan verschillen. Wettelijk gezien bestaan er wat dat betreft immers geen harde eisen, maar wel richtlijnen. Wat wel vast staat is dat een bedrijf eigenlijk nooit een renteloze lening kan verstrekken, zelfs niet aan haar aandeelhouders of bestuur. Wanneer u er voor kiest om een rekening courant bij uw bedrijf te openen dient u er zich dan ook ten allen tijde van bewust te zijn dat u meer geld zult moeten terugbetalen dan u eerst zelf heeft ontvangen. Wat dat betreft verschilt een lening bij uw eigen bedrijf dus niet zoveel in vergelijking met een lening bij de bank, al kunt u in het eerste geval binnen bepaalde grenzen wel zelf de (lagere) intrest bepalen.

Conclusie

Een rekening courant kan voor eigenaars of het bestuur van een bepaald bedrijf een interessante manier zijn om extra privé kapitaal ter beschikking te hebben. Hoe interessant een rekening courant op het eerste zicht echter ook mag zijn, ook aan deze vorm van geld lenen zijn enkele vervelende nadelen verbonden. U bent zoals reeds aangehaald verplicht om een bepaalde intrest aan te rekenen over het uitgeleende bedrag en een rekening courant kan voor banken een belangrijke reden vormen om u als particulier persoon geen verdere lening meer toe te kennen. Wanneer deze twee nadelen voor u eigenlijk geen probleem zijn staat niets u nog in de weg om een rekening courant af te sluiten.

Interesten spaarrekening

De spaarrekening is één van de weinige financiële producten waar een positieve interest op kan verworven worden. Een positieve interest is een kost voor de bank of financiële instelling die aan u wordt uitbetaald. In tegenstelling tot de interest op een lening hoeft u deze met andere woorden niet te betalen, maar krijgt u deze juist zelf uitgekeerd. De meeste landen maken gebruik van een zeer eenvoudige spaarrekening interest, maar in België werd er voor gekozen om gebruik te maken van een wat complexer systeem. Sterker nog, in België wordt niet gebruik gemaakt van één enkele spaarrekening interest, maar wel van twee verschillende interesten. In dit artikel laten we u graag kennismaken met deze interesten.

Welke interesten spaarrekening bestaan er?

interesten spaarrekeningIn België onderscheiden we zoals reeds gezegd twee verschillende soorten interesten. In eerste instantie is er de gewone basisrente. Deze basisrente is de standaard interest die ook in andere landen op een spaarrekening wordt verstrekt. De manier waarop deze basisrente wordt toegekend is enigszins complex en kan moeilijk beschreven worden. Feit is dat de basisrente wordt verkregen op ieder bedrag dat op een bepaald ogenblik op uw spaarrekening is terug te vinden. Het spreekt voor zich dat hoe langer een bedrag op uw spaarrekening staat en hoe hoger het bedrag is, des te hoger ook de basisrente zal komen te liggen welke u op het einde van het jaar of aan het begin van het nieuwe jaar zult ontvangen. Naast de basisrente is er ook de zogenaamde getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is uniek voor België en wordt op een compleet andere manier verworven dan de gewone basisrente.

Maak kennis met de getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie is en blijft voor veel spaarders de belangrijkste interest die ze kunnen verwerven. Feit is wel dat de getrouwheidspremie een gevaarlijke interest is. Deze vergoeding wordt immers alleen verkregen op bedragen die minimum 12 maanden lang op uw rekening hebben gestaan. Haalt u het bedrag vroegtijdig van uw rekening, dan zult u met andere woorden de opgebouwde getrouwheidspremie op dat bedrag volledig verliezen. Wel is het zo dat een spaarrekening waar een hoge getrouwheidspremie op wordt toegekend doorgaans veel interessanter is dan een gewone spaarrekening met hoge basisrente. Wanneer u er als spaarder absoluut zeker van bent dat u, uw spaargeld het komende jaar niet zult nodig hebben doet u er dan ook met andere woorden goed aan om te kiezen voor een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie. Het zal u zeker wat extra interest bezorgen.

Conclusie

Wanneer u een spaarrekening afsluit is het op z’n minst verstandig te noemen om vooraleer de spaarrekening daadwerkelijk aan te vragen goed na te gaan aan welke voorwaarden u precies kunt voldoen. Een spaarrekening met een combinatie van een lage basisrente en een hoge getrouwheidspremie is over het algemeen interessanter dan een gewone spaarrekening, maar alleen wanneer u er echt zeker van bent dat u, uw spaargeld een jaar lang kunt missen. Twijfelt u of denkt u, uw spaargeld tussentijds toch nodig te zullen hebben, dan is het veelal interessanter om te kiezen voor een flexibele spaarrekening met een hoge basisrente en een lage getrouwheidspremie.

De intrest op mijn spaarrekening

Een intrest hoeft niet noodzakelijk altijd slecht te zijn. Het bekendste voorbeeld is bijvoorbeeld de vergoeding die we (eveneens onder de vorm van intresten) krijgen op een spaarrekening. Iedereen die er in België voor kiest om een spaarrekening af te sluiten zal te maken krijgen met een bepaalde intrest. Sterker nog, eigenlijk is er in België sprake van twee verschillende intresten. Er is enerzijds de standaard intrest (welke we de basisrente noemen) en anderzijds is er de getrouwheidspremie die alleen onder voorwaarden wordt toegekend. België hanteert wat de intrest op een spaarrekening betreft dus een zeer complex systeem die in andere landen meermaals wordt weggelachen. In dit artikel laten we u graag kennismaken met deze bijzondere vorm van intresten.

De standaard intrest of basisrente op mijn spaarrekening

Allereerst is er de standaard intrest of basisrente die op een spaarrekening wordt toegekend. Deze vorm van intrest is er voor iedereen. Of u nu één enkele euro op uw spaarrekening heeft staan of een miljoen euro maakt eigenlijk niet uit. Jawel, het maakt als vanzelfsprekend wel uit voor de precieze intrest die u zult ontvangen, maar de manier van berekenen blijft hetzelfde. Staat er op een bepaald ogenblik een specifiek bedrag op uw spaarrekening, dan zult u over dat bedrag een bepaalde intrest ontvangen. Hou er wel rekening mee dat de basisrente aanzienlijk kan verschillen van spaarrekening tot spaarrekening en dat ook de banken nog wel eens met de basisrente durven te stunten. Veelal gaat het echter slechts om tijdelijke promoties waardoor de hoge basisrente al snel weer naar beneden wordt bijgesteld.

Wat met de getrouwheidspremie?

Daar waar iedereen vanaf de eerste euro spaargeld reeds basisrente verwerft is dat bij de getrouwheidspremie niet het geval. Deze premie moet dan ook echt aanzien worden als een beloning omdat u er voor kiest om uw spaargeld minimum 12 maanden onaangeroerd op uw spaarrekening te laten staan. De getrouwheidspremie is in België al vaak punt van discussie geweest, maar toch vinden banken dat deze niet mag verdwijnen. Het biedt hun immers de zekerheid dat spaarders hun spaargeld een jaar lang zullen laten staan, maar daarnaast biedt het ook financiële perspectieven voor de toekomst. Voor de spaarder heeft een dergelijke premie eigenlijk alleen een belang omdat het de algemene rente omhoog stuwt. Wanneer u een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie afsluit kunt u doorgaans altijd rekenen op een hogere intrest dan wanneer u er voor zou kiezen om een spaarrekening met hoge basisrente en lage getrouwheidspremie af te sluiten. Wanneer u echter niet zeker bent of u, uw spaargeld wel zo lang zult kunnen missen raden we u toch nog steeds aan om te kiezen voor een spaarrekening met hoge basisrente, dan bent u daar toch in ieder geval reeds zeker van.

Conclusie

Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen hoeft een intrest u niet altijd geld te kosten, ze kan u eveneens geld opleveren. Over het algemeen hoeft u hier echter niet al teveel op te speculeren, want hoewel een spaarrekening u van een bepaalde positieve intrest voorziet, wil dat daarom nog niet zeggen dat u er rijk van zult worden. De intrest die op spaarrekeningen wordt aangeboden is meestal vrij beperkt waardoor ook het bedrag dat u op het einde van het jaar kunt verwachten doorgaans niet bijster groot is. In ieder geval is het wel leuk om te weten dat uw spaargeld geld opbrengt terwijl u met geheel andere zaken bezig bent.