Wettelijke interesten

Het hoeft waarschijnlijk niet meer gezegd dat er in België verschillende interesten bestaan. De meeste interesten worden bepaald door de partij die ze vordert, maar het kan ook anders. In België is er net als in verschillende andere landen immers eveneens sprake van een wettelijke interest. Wettelijke interesten zijn interesten die bij wet zijn vastgesteld en die in bepaalde gevallen in rekening gebracht kunnen worden. Let wel, wettelijke interesten zijn niet hetzelfde als gerechtelijke interesten. Om wettelijke interesten aan te kunnen rekenen dient u met verschillende factoren rekening te houden. In dit artikel laten we u niet alleen kennismaken met deze vorm van interesten, maar vertellen we u ook wanneer u in aanmerking komt om ze aan te rekenen of aangerekend te krijgen.

Wat zijn wettelijke interesten precies?

Zoals de naam al doet vermoeden worden wettelijke interesten van rechtswege aangerekend. Dit wil zeggen dat de partij die ze vordert niet zelf kan beslissen hoe hoog die interesten exact komen te liggen. De wet schrijft een aantal bepalingen voor die in deze dan ook steeds gevolgd moeten worden. U kunt er in principe voor kiezen om wettelijke interesten te bediscussiëren, u kunt er met andere woorden verzet tegen aantekenen, maar de kans dat, dat verzet daadwerkelijk toegestaan zal worden is bijzonder klein. Wettelijke interesten mogen echt door eender welke partij niet zomaar aangerekend worden. De belangrijkste voorwaarde is immers dat er eerst een zogenaamde ingebrekestelling wordt verzonden. Daarover vertellen we u graag meer in volgend stukje.

Wanneer kan ik een wettelijke interest aanrekenen of aangerekend krijgen?

Eigenlijk werd reeds een belangrijk antwoord op deze vraag gegeven in het vorig stukje van dit artikel. Wettelijke interesten kunnen in principe altijd aangerekend worden op het ogenblik dat er een ingebrekestelling voor bijvoorbeeld een bepaalde openstaande betaling werd verzonden. Zonder die ingebrekestelling heeft u wettelijk gezien niet de mogelijkheid om wettelijke interesten aan te rekenen waardoor u misschien wel een belangrijke schadevergoeding misloopt. Een aangetekende ingebrekestelling versturen wanneer een bepaalde betaling te lang op zich laat wachten is dus nooit verloren moeite. Ook omgekeerd is dit echter het geval. Wanneer u te lang wacht met een bepaalde factuur te betalen en de schuldeiser u een officiële ingebrekestelling stuurt loopt u het risico om een bepaalde kostprijs aangerekend te krijgen.

Belangrijke schadevergoeding

Los van de wettelijke interesten kunnen er tijdens een rechtszaak allerhande schadevergoedingen aangerekend worden. Het is uiteindelijk de rechtbank die zal beslissen welke schadevergoedingen wel en welke er vooral niet zullen worden toegestaan. De wettelijke interesten vormen wat dat betreft een belangrijke schakel, want het is een schadevergoeding die door de wet van het land in kwestie wordt aangerekend. Een rechtbank zal dan ook met andere woorden niet snel geneigd zijn om deze interesten te verwerpen, iets wat veelal wel gebeurt met een deel van de gewone schadevergoeding die door een bepaalde partij wordt opgeëist. Bent u met andere woorden op zoek naar een eenvoudige en constructieve manier om een schadevergoeding aan te rekenen aan wanbetalers, dan kunnen wettelijke interesten u daar perfect in helpen. Let wel, het bestaan van deze interesten zorgt er voor dat ook u als eventuele wanbetaler steeds met deze vorm van schadevergoeding in aanraking kunt komen.

Wat zijn gerechtelijke interesten?

Vooral wie over een eigen bedrijf beschikt zal weten dat het tegenwoordig niet allemaal even eenvoudig verloopt als verwacht. Steeds meer mensen raken in financiële moeilijkheden en kunnen daardoor bijvoorbeeld openstaande facturen niet tijdig betalen. Het komt dan ook logischerwijs niet zelden voor dat een bedrijf een advocaat onder de arm moet nemen. Vanaf het ogenblik dat er een rechtszaak op de rol wordt geplaatst dienen beide partijen rekening te houden met zogenaamde gerechtelijke interesten. Deze interesten worden van rechtswege aangerekend en zijn bedoelt als schadevergoeding voor de rechthebbende partij. In tegenstelling tot andere interesten zijn gerechtelijke interesten als vanzelfsprekend wel bij wet vastgesteld en mogen ze niet verhoogd of verlaagd worden. Toch zijn gerechtelijke interesten niet hetzelfde als wettelijke interesten. We vertellen u in dit artikel graag meer over gerechtelijke interesten.

Wanneer worden deze interesten aangerekend?

Gerechtelijke interesten worden uitsluitend aangerekend wanneer er een bepaalde rechtszaak plaatsvindt. Het is belangrijk om te weten dat de interesten die worden aangerekend dan wel vastgesteld mogen zijn, ze zijn eveneens afhankelijk van het type rechtszaak. In fiscale zaken ligt de gerechtelijke interest bijvoorbeeld over het algemeen even hoog of hoger dan wanneer het sociale zaken betreft. Bij gewone burgerlijke zaken en handelszaken ligt de interest dan weer veel lager. Hoe hoog de interest ook ligt, wanneer u uitgenodigd wordt om een rechtszaak bij te wonen zal uw advocaat u ten allen tijde wijzen op het complete kostenplaatje van de zaak in kwestie. U kunt er zeker van zijn dat ook de gerechtelijke interesten dan aan bod zullen komen. Hoewel ze op zich geen groot deel uitmaken van de kostprijs kunnen ze, afhankelijk van de prijs waarop ze worden berekend, toch behoorlijk aantikken. U doet er dan ook goed aan om hier toch rekening mee te houden.

Hoe worden gerechtelijke interesten precies berekend?

Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven worden gerechtelijke interesten berekend aan de hand van wettelijk vastgestelde waarden. Er wordt eerst gekeken naar het type rechtszaak waarna zal worden bepaald welke interest er precies mag en kan aangerekend worden. Het is hierbij belangrijk om er rekening mee te houden dat de interest jaarlijks kan wijzigen. De gerechtelijke interesten worden immers bepaald aan de hand van de zogenaamde Euribor-rentevoet (inderdaad, dezelfde rentevoet die verantwoordelijk is voor het stijgen en dalen van onze spaarrente). Het is dus met andere woorden perfect mogelijk dat u het ene jaar extreem weinig gerechtelijke interesten zult moeten betalen terwijl het volgende jaar de kostprijs dan weer aanzienlijk kan oplopen.

Conclusie

Gerechtelijke interesten zijn op het eerste zicht vrij onschuldig. Ze werden in het leven geroepen om de rechthebbende partij van een extra financieel duwtje in de rug te voorzien, maar over het algemeen blijven de bedragen die op deze manier worden toegekend relatief beperkt. Let wel, wanneer de interesten berekend worden op basis van een groot bedrag kan de kostprijs als vanzelfsprekend wel aanzienlijk oplopen. In ieder geval zijn gerechtelijke interesten kosten die eigenlijk niet te ontlopen zijn. Vanaf het ogenblik dat een bepaalde rechtszaak plaatsvindt zullen deze kosten worden aangerekend. Hou er tot slot rekening mee dat deze interesten ook met terugwerkende kracht in rekening gebracht kunnen worden. Als een bepaalde zaak reeds enige tijd aansleept en er aardig wat tijd verstreken is vooraleer de rechtszaak zelf plaatsvindt kunnen er ook over de voorgaande periode gerechtelijke interesten aangerekend worden.

Interesten berekenen

Wanneer u een lening of een lease aangaat zal er u worden aangegeven dat er bovenop de standaard prijs nog een aantal kosten zullen worden aangerekend. Deze kosten worden steevast aangerekend onder de vorm van interesten. Interesten worden door mensen tegenwoordig gezien als een ideale manier om een grote aankoop op termijn te financieren zonder meteen grote financiële risico’s te moeten nemen. Toch is het steeds belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat interesten kosten blijven die betaald moeten worden. Hoewel de hoogte van de kostprijs op het eerste zicht door de spreiding over verschillende maanden niet kan opvallen kan het samenbrengen van de interesten voor een compleet ander beeld zorgen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het berekenen van de interesten op uw lening of lease.

Alleen interesten betalen?

interesten berekenenWanneer u tegenwoordig een lening aangaat zult u de mogelijkheid krijgen om maandelijks een bepaald stukje af te betalen, maar daarnaast zult u ook kunnen kiezen voor een aflossingsvrije lening. Steeds meer mensen kiezen voor deze vorm van geld lenen omdat ze op die manier het maandelijks te betalen bedrag kunnen beperken. Hoewel dat natuurlijk klopt vergeten ze dat de kostprijs in dit geval niet mee evolueert met de lening. Bij een gewone lening op afbetaling wordt er stelselmatig van de schuld afgelost waardoor het openstaande bedrag kleiner wordt. Het kleiner worden van de resterende schuld zorgt er logischerwijs eveneens voor dat de kostprijs vermindert, maar dat is bij een aflossingsvrije lening dus niet het geval. De openstaande schuld blijft constant even hoog en daardoor ook de kosten die in rekening worden gebracht. Wanneer u alleen interesten wenst te betalen iedere maand kunt u hier dus perfect voor kiezen, maar weet wel dat u dan op het einde van de rit het volledig verschuldigde bedrag in één keer zult moeten afbetalen en u meer kosten zult hebben betaald dan bij een gewone lening op afbetaling het geval zou zijn.

Welke interesten bestaan er?

Een ander punt om rekening te houden bij het berekenen van uw interesten zijn de verschillende interestvormen die op de financiële markt terug te vinden zijn. Het bekendst is natuurlijk de vaste interest, maar er bestaat ook zoiets als een variabele interest. Een vaste interest is interessant voor mensen die bij ondertekening van hun kredietovereenkomst precies willen weten welke kosten ze zullen moeten betalen. Op deze manier kunt u voor geen onaangename verrassingen komen te staan, maar anderzijds is het natuurlijk wel zo dat u ook de kans op een potentieel lagere kostprijs de nek omwringt. Bij een variabele interest houdt u alle opties open. De interest op uw lening kan met andere woorden stijgen, maar kan ook dalen. Verwacht u dat de rente tijdens de looptijd van uw lening zal dalen, dan kunt u een gokje wagen en kiezen voor een variabele interest. Gelooft u dat de rente echter meer kans heeft op stijgen, dan is een vaste interest de beste keuze.

Conclusie

Het berekenen van de interesten en daarmee ook de kostprijs van uw lening is niet eenvoudig. In eerste instantie zult u zelf enkele knopen moeten doorhakken waardoor u zelf reeds een duidelijker beeld krijgt van de lening die u zult afsluiten. Pas dan wanneer dit voor u duidelijk is kunt u kijken naar de precieze kostprijs van de lening. U kunt tot slot interesten berekenen door gebruik te maken van een online berekening, maar sta er dan wel even bij stil dat een kostprijs voor een financiële instelling pas bindend is op het ogenblik dat ze deze in een officiële offerte hebben verwerkt. Zolang u niet over een dergelijke offerte beschikt kan de kostprijs van uw lening dus met andere woorden nog perfect worden aangepast.

Welke interesten krijg ik op mijn spaarrekeningen?

Een spaarrekening is sinds jaar en dag een bijzonder populair financieel product. Kenmerkend voor een spaarrekening is immers dat u er geld op plaatst dat als het ware een eigen leven gaat leiden. Het spaargeld dat u op de rekening plaatst brengt een bepaalde intrest op die jaarlijks aan u wordt uitbetaald. Hoewel uw geld meer geld opbrengt hoeft u er dus eigenlijk zelf niets mee te doen. U kunt perfect genieten van een welverdiende vakantie of u bezighouden met uw dagelijkse verplichtingen terwijl uw spaargeld de rest doet. Alvorens een spaarrekening aan te vragen zult u echter willen weten hoe dat geld nu precies wordt verdiend en dat komt u te weten door even dit artikel grondig na te lezen.

De intrest op mijn spaarrekening

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de intrest op uw spaarrekening in België niet gelijkmatig wordt afgehandeld in vergelijking met andere (Europese) landen. In België wordt er immers nog steeds gebruik gemaakt van een systeem waarbij er een gewone basisrente wordt aangerekend, maar waarbij u eveneens beschikt over een getrouwheidspremie. De basisrente is een eenvoudige intrest die wordt berekend op ieder bedrag dat op een zeker ogenblik op uw spaarrekening heeft gestaan. Wat dat betreft hoeft u zich dus eigenlijk geen zorgen te maken. De getrouwheidspremie wordt dan weer alleen toegekend op bedragen die minimum 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening hebben gestaan. Met andere woorden, haalt u op een bepaald ogenblik een stukje van uw spaargeld af, dan zult u de opgebouwde getrouwheidspremie over dat stukje spaargeld verliezen. Dat geldt niet voor de basisrente.

Wanneer ontvang ik die intrest?

Vroeger was het zo dat banken in België de intresten steevast uitbetaalden aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Wanneer dat exact gebeurde kon afhankelijk zijn van bank tot bank. In België moet er ook rekening gehouden worden met de getrouwheidspremie die zoals u weet pas wordt toegekend nadat het spaargeld minimum 12 maanden op de spaarrekening heeft gestaan. Tegenwoordig proberen steeds meer banken om hun intrest binnen hetzelfde jaar af te handelen. Hierdoor kunt u steevast op het einde van het kalenderjaar rekenen op uw intresten. Let wel, ook dit geldt uitsluitend voor de basisrente en niet voor de complexere getrouwheidspremie. Alvorens een spaarrekening af te sluiten kan het dan ook geen kwaad om dit even te controleren bij uw bank. Hoewel het moment waarop de uitbetaling van de intrest op uw spaarrekening plaatsvindt op zich niet zo heel veel verschil uitmaakt kan het wel een fijn gevoel zijn om te weten dat u vroeger over uw extra spaargeld kunt beschikken.

Conclusie

Een spaarrekening zal altijd een interessant financieel product blijven omdat het er op relatief eenvoudige wijze voor zorgt dat ons spaargeld toch een klein beetje winst kan genereren. Ook al compenseert de winst op een spaarrekening vaak de zogenaamde inflatie niet, toch is het beperken van de geldontwaarding tegenwoordig zeer belangrijk. Als u op zoek bent naar een eenvoudig financieel product waarbij u toch een klein beetje intrest ontvangt zonder risico’s te lopen, dan is de spaarrekening ook vandaag de dag nog steeds veruit de interessantste keuze.

Interesten spaarrekening

De spaarrekening is één van de weinige financiële producten waar een positieve interest op kan verworven worden. Een positieve interest is een kost voor de bank of financiële instelling die aan u wordt uitbetaald. In tegenstelling tot de interest op een lening hoeft u deze met andere woorden niet te betalen, maar krijgt u deze juist zelf uitgekeerd. De meeste landen maken gebruik van een zeer eenvoudige spaarrekening interest, maar in België werd er voor gekozen om gebruik te maken van een wat complexer systeem. Sterker nog, in België wordt niet gebruik gemaakt van één enkele spaarrekening interest, maar wel van twee verschillende interesten. In dit artikel laten we u graag kennismaken met deze interesten.

Welke interesten spaarrekening bestaan er?

interesten spaarrekeningIn België onderscheiden we zoals reeds gezegd twee verschillende soorten interesten. In eerste instantie is er de gewone basisrente. Deze basisrente is de standaard interest die ook in andere landen op een spaarrekening wordt verstrekt. De manier waarop deze basisrente wordt toegekend is enigszins complex en kan moeilijk beschreven worden. Feit is dat de basisrente wordt verkregen op ieder bedrag dat op een bepaald ogenblik op uw spaarrekening is terug te vinden. Het spreekt voor zich dat hoe langer een bedrag op uw spaarrekening staat en hoe hoger het bedrag is, des te hoger ook de basisrente zal komen te liggen welke u op het einde van het jaar of aan het begin van het nieuwe jaar zult ontvangen. Naast de basisrente is er ook de zogenaamde getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is uniek voor België en wordt op een compleet andere manier verworven dan de gewone basisrente.

Maak kennis met de getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie is en blijft voor veel spaarders de belangrijkste interest die ze kunnen verwerven. Feit is wel dat de getrouwheidspremie een gevaarlijke interest is. Deze vergoeding wordt immers alleen verkregen op bedragen die minimum 12 maanden lang op uw rekening hebben gestaan. Haalt u het bedrag vroegtijdig van uw rekening, dan zult u met andere woorden de opgebouwde getrouwheidspremie op dat bedrag volledig verliezen. Wel is het zo dat een spaarrekening waar een hoge getrouwheidspremie op wordt toegekend doorgaans veel interessanter is dan een gewone spaarrekening met hoge basisrente. Wanneer u er als spaarder absoluut zeker van bent dat u, uw spaargeld het komende jaar niet zult nodig hebben doet u er dan ook met andere woorden goed aan om te kiezen voor een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie. Het zal u zeker wat extra interest bezorgen.

Conclusie

Wanneer u een spaarrekening afsluit is het op z’n minst verstandig te noemen om vooraleer de spaarrekening daadwerkelijk aan te vragen goed na te gaan aan welke voorwaarden u precies kunt voldoen. Een spaarrekening met een combinatie van een lage basisrente en een hoge getrouwheidspremie is over het algemeen interessanter dan een gewone spaarrekening, maar alleen wanneer u er echt zeker van bent dat u, uw spaargeld een jaar lang kunt missen. Twijfelt u of denkt u, uw spaargeld tussentijds toch nodig te zullen hebben, dan is het veelal interessanter om te kiezen voor een flexibele spaarrekening met een hoge basisrente en een lage getrouwheidspremie.

Interesten vergelijken is geld besparen

Toegegeven, wanneer u de interesten die u worden aangerekend op leningen wenst te vergelijken zult u er aardig wat moeite en tijd in moeten investeren. U kunt er natuurlijk gewoon voor kiezen om een eenvoudige vergelijking uit te voeren, maar de kans dat u dan echt de interessantste lening met de laagste interest afsluit is relatief klein. Om tot een goed resultaat te komen zult u dus wel even bezig zijn, maar loont het geld wat u kunt uitsparen wel de moeite om er zoveel tijd in te investeren? Absoluut! Onderzoeken hebben in het verleden reeds verschillende malen aangetoond dat door grondig interesten te vergelijken aardig wat geld bespaard kan worden. In dit artikel vertellen we u graag hoe u het best te werk gaat.

Interesten automatisch vergelijken

Tegenwoordig bestaan er op het internet honderd en één verschillende hulpmiddelen om de interesten op leningen eenvoudig te vergelijken. Het bestaan van deze hulpmiddelen is interessant omdat ze er voor zorgen dat u soms reeds in enkele minuten tijd een duidelijk beeld krijgt van wat er allemaal op de financiële markt aanwezig is. Anderzijds is het in de meeste gevallen (zoals in de inleiding reeds stond te lezen) lang niet voldoende om enkel en alleen af te gaan op deze berekening. Sterker nog, een automatische vergelijking vormt eigenlijk niets meer of minder dan de basis van uw persoonlijke vergelijking. Wilt u er echt zeker van zijn dat u kiest voor de lening met de laagst mogelijke interest, dan zult u ook zelf nog even met verschillende financiële instellingen rond de tafel moeten zitten. Dat dit de moeite waard is spreekt voor zich, want op deze manier kunt u aardig wat geld besparen en dat wil iedereen toch wel?

Hou ook rekening met de aard van de interest

Bij het vergelijken van interesten wordt over het algemeen één grote fout gemaakt. Potentiële kredietnemers houden immers veel te vaak uitsluitend rekening met de exacte interest terwijl er niet wordt stilgestaan bij de aard van de interest. Toch is het ook het type interest die van groot belang is voor de uiteindelijke kostprijs van uw lening. We onderscheiden bijvoorbeeld de vaste interest van de variabele interest. Een vaste interest heeft als grote voordeel dat ze de kredietnemer de nodige zekerheid biedt, maar anderzijds zorgt een variabele interest er voor dat de kans bestaat dat u minder (of juist veel meer) zult moeten betalen op het einde van de rit. Welke interest nu echt het interessantst is, is afhankelijk van de kredietnemer in kwestie en kan niet zomaar gezegd worden. Hoe dan ook is het bij iedere vergelijking eveneens belangrijk om bij deze kwestie stil te blijven staan. Doet u dat niet, dan kunt u er haast zeker van zijn dat u de beste lening of beter gezegd de lening met de laagste interest niet zult vinden.

Conclusie

Er wordt ook tegenwoordig nog erg vaak getwijfeld of het vergelijken van interesten al dan niet interessant is. Er moet veelal aardig wat tijd in geïnvesteerd worden en lang niet iedere kredietnemer is er van overtuigd dat die tijd opweegt tegen het bedrag dat hij na de vergelijking zal kunnen uitsparen. Toch is het al meermaals bewezen dat een goede vergelijking er voor kan zorgen dat u aardig wat geld kunt besparen. De kosten op een lening zijn ten allen tijde verloren kosten waardoor het voor iedereen belangrijk is om deze zoveel mogelijk te beperken. Denkt ook u er zo over? Wacht dan niet langer en vergelijk of bereken nu de interest op uw potentiële lening(en).

Hoe mijn interesten berekenen?

Het is voor iedereen belangrijk om te weten welke kosten ze moeten betalen op hun nieuwe lening. Het berekenen van interesten is echter iets wat niet zo eenvoudig is. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat iedere bank of andere financiële instelling perfect andere interesten kan aanrekenen en dat niet alleen de hoogte, maar ook het type interest aanzienlijk kan verschillen. We onderscheiden bijvoorbeeld vaste van variabele interesten en gezien het feit dat een interest zelden of nooit wettelijk is vastgesteld beschikt iedere partij (binnen bepaalde grenzen) over de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hoog of hoe laag ze deze leggen. In dit artikel vertellen we u in ieder geval graag hoe u, uw interesten kunt berekenen om zo de precieze kostprijs van uw krediet te kunnen achterhalen.

Maak ik gebruik van een vaste of variabele interest?

Het eerste punt waar u rekening mee dient te houden is de aard van de interest waarvoor u kiest. Er bestaan immers vaste en variabele interesten. Een vaste interest is een interest die steeds aan een constant percentage wordt berekend terwijl een variabele interest zoals de naam doet vermoeden aanzienlijk kan fluctueren. Beide interesten hebben hun voor- en nadelen, maar ze oefenen stuk voor stuk een zeer grote invloed uit op de uiteindelijke kostprijs van uw lening. Het wordt dan ook altijd aangeraden om vooraleer definitief een financiering af te sluiten altijd eerst goed naar het verschil in kostprijs tussen beide leningen te kijken. Doet u dat niet, dan is de kans bijzonder groot dat u uiteindelijk veel teveel zult moeten betalen terwijl het eigenlijk vrij eenvoudig anders had gekund. Onderschat dus zeker en vast de invloed van het type interest niet.

De evolutie van de interest

Of u nu gebruik maakt van een vaste of een variabele interest, het is altijd bijzonder interessant om een duidelijk beeld te hebben van de evolutie van de interest in kwestie. De evolutie van een interest is echter vooral afhankelijk van het achterliggende financiële product. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om een lening op afbetaling af te sluiten weet u dat het bedrag dat u aan de kredietverlener verschuldigd bent stelselmatig daalt. Bij een aflossingsvrije lening is dat niet het geval en dat heeft een haast rechtstreekse invloed op de hoogte van de interesten. Daar bij een lening op afbetaling de openstaande schuld daalt, daalt ook de interest welke dient te worden betaald. Bij een aflossingsvrije lening wordt er van de oorspronkelijke schuld niet afgelost waardoor ook de interest constant even hoog blijft. Het spreekt voor zich dat een aflossingsvrije lening dan ook omwille van voor de hand liggende redenen steeds duurder is dan een gewone lening op afbetaling.

Een exacte berekening bestaat niet

Om af te ronden moeten we zeggen dat we u helaas geen exacte berekening voor kunnen schotelen eenvoudigweg omdat deze niet bestaat. De manier waarop financiële instellingen hun interesten berekenen is veelal erg complex en zo goed als niet te achterhalen. Vooral wanneer het om een variabele interest gaat is het vooraf berekenen van de kostprijs van uw lening misschien niet compleet overbodig, maar wel vrij onbetrouwbaar. Of de interest nu hoger of lager uit zal vallen, u bent er bijna zeker van dat de totale kostprijs op het einde van de rit aanzienlijk kan verschillen. Maakt u gebruik van een vaste rente, dan zult u aan de slag moeten met de looptijd van uw lening en het percentage aan kosten dat door de bank of financiële instelling wordt aangerekend, maar zelfs dan is het maken van een exacte berekening zonder geautomatiseerd programma zeer moeilijk om maar niet te zeggen onmogelijk. Een goede simulatie of geautomatiseerde berekening kan u dan perfect helpen.