De intrest op mijn lening

Er spelen heel veel verschillende factoren een belangrijke rol tijdens het afsluiten van een lening. Wanneer u op zoek gaat naar een lening die voldoet aan uw verwachtingen zult u bijvoorbeeld allereerst rekening willen houden met de kostprijs. Die kostprijs lijkt op het eerste zicht zeer eenvoudig te berekenen, maar vergis u niet, want de ene kredietvorm is wat dat betreft de andere niet. Het is voor kredietnemers erg belangrijk om te weten dat er niet zoiets bestaat als één enkele intrest. De financiële instellingen beschikken over de mogelijkheid om zowel een vaste als een variabele intrest in rekening te brengen op een lening. Welke intrest er precies wordt aangerekend is veelal de keuze van de kredietnemer, maar het is vooral belangrijk om er bij stil te blijven staan dat die keuze bepalend is voor het volledige verloop van uw financiering. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

De kredietvorm is bepalend voor de hoogte van de intrest

interest op leningIedereen heeft op een zeker ogenblik wel eens nood aan een bepaalde lening. Helaas wordt in de praktijk erg vaak het verschil tussen diverse kredietvormen onderschat. Een persoonlijke lening mag dan bijvoorbeeld wel een lineair verloop kennen, ze kenmerkt zich ook door een lage kostprijs. Daar tegenover stellen we het doorlopend krediet welke flexibele voorwaarden hanteert, maar waarbij de kostprijs aanzienlijk hoger ligt. Zo beschikt iedere kredietvorm over zijn eigen voor- en nadelen die helaas niet altijd door kredietnemers worden opgemerkt. Wilt u een lening afsluiten en heeft u een duidelijk beeld van uw favoriete financiering voor ogen dan is het met andere woorden zeer belangrijk om daar rekening mee te houden tijdens uw zoektocht. Er bestaan tegenwoordig gelukkig ruim voldoende mogelijkheden om de intrest op uw lening te berekenen dus dat hoeft alvast geen probleem te zijn.

Lening zonder intrest

Hoewel u het misschien niet verwacht zijn er in de financiële wereld wel degelijk ook leningen terug te vinden die niet beschikken over een intrest. Een bekend voorbeeld hiervan is de mini lening. Een mini lening is een financiering die alleen wordt afgesloten door kredietnemers die weliswaar wat geld nodig hebben, maar geen nood hebben aan ettelijke duizenden euro’s. Een mini lening kan dan ook alleen worden afgesloten voor bedragen lager dan 1000 euro. Het voordeel hiervan is dat de looptijd van de lening altijd erg wordt beperkt waardoor u niet met een vaste schuld te maken krijgt, maar anderzijds wil dit ook zeggen dat zowel het geleende bedrag als de kostprijs snel betaald moeten worden. Bij een mini lening heeft u in de praktijk dan ook slechts 30 dagen de beschikking over het door u geleende geld en moeten de kosten eveneens binnen de 30 dagen na afsluiting worden betaald. Een lening zonder intrest mag dus met andere woorden wel bestaan, of ze echt heel interessant is, is nog maar de vraag.

Conclusie

Het vervelende aan een intrest is dat het een periodieke kostprijs is. Daar waar u bij verschillende diensten of producten slechts éénmalig een bepaalde (hoge) kostprijs aangerekend krijgt blijft de intrest veelal een tijdje invloed uitoefenen op uw financiële situatie. Aan de andere kant staat een intrest ons toe om grote bedragen te lenen die anders misschien wel onbespreekbaar waren geweest. De mini lening is één van de weinige financieringen die niet met een intrest werken, maar dat is vooral omdat zowel het bedrag als de looptijd van zo’n lening het aanrekenen van een intrest haast onmogelijk maken. Wanneer u met andere woorden een gewone lening wenst af te sluiten zult u er steeds rekening mee moeten houden dat u een bepaalde intrest zult moeten betalen.

De intrest op een onderhandse lening

In een tijd waarin banken nog maar weinig vertrouwen genieten wordt er steeds vaker aan gedacht om een zogenaamde onderhandse lening af te sluiten. Een onderhandse lening is een lening waarbij niet een bank of andere financiële instelling, maar wel een vriend of familielid een lening verstrekt. Een dergelijke lening wordt vaak tegen lakse voorwaarden verstrekt waardoor de kredietnemer zeer goedkoop geld kan lenen. In tegenstelling tot wat velen onder ons vermoeden bent u als kredietverstrekker bij een onderhandse lening niet verplicht om een intrest aan te rekenen. Het spreekt voor zich dat dit meestal wel wordt gedaan, maar er zijn ook andere mogelijkheden. We vertellen u in dit artikel graag meer over de intrest op een onderhandse lening.

Een onderhandse lening met intrest afsluiten

interest onderhandse leningLaat ons eerst eens kijken naar een onderhandse lening waarbij wel een intrest wordt aangerekend. In dit geval zal de kredietverstrekker een bepaald percentage van het geleende bedrag vastleggen als kostprijs. Die kostprijs zal verdeeld worden over het aantal maanden dat de lening zal lopen en zal doorgaans een vast verloop kennen. Kenmerkend voor een onderhandse lening is dat er doorgaans een vast bedrag wordt afgesproken en de kostprijs dus niet daalt naarmate de lening wordt afgelost. Dit is misschien een klein minpunt in vergelijking met bijvoorbeeld een gewone persoonlijke lening of een andere lening op afbetaling die bij een bank wordt afgesloten. Anderzijds zijn de voorwaarden van een onderhandse lening minder strikt en ligt de kostprijs doorgaans lager dan bij een lening die via de reguliere kanalen wordt afgesloten. Wat dat betreft is en blijft een onderhandse lening dus best interessant.

Een onderhandse lening zonder intrest afsluiten

Wanneer de kredietverstrekker een goede vriend is of een familielid die van geen kostprijs moet weten kan deze er voor kiezen om een onderhandse lening zonder intrest te verstrekken. Men kan er dan voor kiezen om gewoon een administratieve kostprijs in rekening te brengen of er kan gebruik gemaakt worden van een symbolische kostprijs van bijvoorbeeld 1 euro. Feit is dat voor een onderhandse lening niet wettelijk geldt dat er winst mee gemaakt dient te worden. Wel wordt het steeds aangeraden om de voorwaarden voor de lening in een overeenkomst vast te leggen. Het is misschien een beetje vervelend om dit te vragen, maar toch is alleen een schriftelijke overeenkomst een goede basis voor eender welke onderhandse lening. Op deze manier kan er ook nooit protest zijn en blijven goede vrienden ook in de toekomst goede vrienden.

Interessant alternatief

Hoe we het ook draaien, een onderhandse lening is en blijft ten allen tijde een interessant alternatief voor de gewone leningen. Dit wil niet zeggen dat deze kredietvorm geen gevaren met zich meebrengt, want wat wanneer de kredietverstrekker zelf in financiële moeilijkheden komt? Zonder schriftelijke overeenkomst kan deze het verstrekte bedrag opeisen, maar heeft hij wettelijk gezien geen poot om op te staan. Anderzijds met een schriftelijke overeenkomst is de kredietverstrekker zeker dat hij zijn geld op een bepaalde dag terug zal zien, maar kan hij deze niet vroeger opvragen. Maak u tot slot geen illusies, onderzoek heeft aangetoond dat in het verleden meer dan 70 procent van de onderhandse leningen werden verstrekt tegen een vaste rente. Van die resterende 30 procent werd bij meer dan de helft een éénmalige administratieve kost aangerekend waardoor het aantal onderhandse leningen zonder intrest eigenlijk haast verwaarloosbaar wordt.

Intrest

Het lijkt misschien wat vreemd, maar in het verleden werden verschillende onderzoeken gedaan naar de manier waarop mensen het liefst kosten betalen. Natuurlijk betalen we allemaal niet graag kosten, maar als we dan toch moeten kiezen, dan toch nog het liefst onder de vorm van een intrest. Is daar een speciale reden voor? Waarschijnlijk wel. Vandaag de dag hebben veel mensen het vaak moeilijk om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en dan is het vooral belangrijk om de hoogte van de kosten die u dient te betalen zoveel mogelijk te beperken. Door de kosten aangerekend te krijgen onder de vorm van een intrest zorgt u er voor dat u de kosten kunt spreiden en u niet in één keer een groot bedrag moet ophoesten. Hoe interessant dit op het eerste zicht ook lijkt, ook met een intrest moet u zeer voorzichtig zijn, want voor u het weet lopen ook deze kosten te hoog op met alle gevolgen van dien.

Meerdere intresten

Wanneer u slechts één enkele intrest heeft die u maandelijks moet betalen vormt dit zelden of nooit een echt probleem. Helaas is het tegenwoordig vaak zo dat velen niet met één enkele lening toekomen en ze al snel een extra financiering moeten aangaan. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een hypothecaire lening in combinatie met een autolening of een gewone persoonlijke lening. Iedere lening maakt gebruik van een bepaalde kostprijs en hoewel die kostprijs individueel misschien niet bijzonder hoog zal liggen kunnen ze samen wel een aanzienlijk bedrag vormen. Dit is meteen ook het grootste gevaar dat is verbonden aan verschillende intresten die aan u worden aangerekend. Wanneer u over verschillende leningen beschikt kan het daarnaast in bepaalde gevallen eveneens interessant zijn om deze samen te voegen. Door het samenvoegen van verschillende leningen kunt u proberen om de kostprijs te beperken. Let wel, het herfinancieren van een lening is lang niet altijd een goed idee.

Intrest beperken door herfinancieren

Wanneer u over verschillende leningen beschikt met elk hun eigen intrest kan het idee al snel gaan spelen om deze te oversluiten of te herfinancieren. In beide gevallen moet u er rekening mee houden dat dit de kostprijs niet automatisch zal verlagen. Sterker nog, er zijn leningen die gewoon niet oversloten kunnen worden. Kan het wel, dan zult u altijd een bepaalde kostprijs moeten betalen voor het verbreken van de kredietovereenkomst. Voor deze actie worden kosten aangerekend die vaak erg hoog kunnen uitvallen. Alvorens een financiering te oversluiten of te herfinancieren doet u er dan ook steeds goed aan om deze kosten even te vergelijken met het bedrag dat u maandelijks zult uitsparen. Alleen wanneer het bedrag dat u kunt uitsparen hoger ligt dan de kosten loont het de moeite om uw leningen te herfinancieren of te oversluiten.

Conclusie

Het bestaan van interesten is niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk. Wat zou u bijvoorbeeld zeggen moest u verplicht de volledige kostprijs op uw hypothecaire lening of autolening in één keer moeten betalen? Toch mag het gevaar van intresten ook niet over het hoofd worden gezien. Intresten kunnen al snel oppotten waardoor ze een veel hoger bedrag vormen dan u op het eerste zicht had verwacht. Denk dus altijd goed na alvorens een bepaalde overeenkomst aan te gaan waarbij de kosten worden aangerekend onder de vorm van een bepaalde intrest.

De intrest op mijn spaarrekening

Een intrest hoeft niet noodzakelijk altijd slecht te zijn. Het bekendste voorbeeld is bijvoorbeeld de vergoeding die we (eveneens onder de vorm van intresten) krijgen op een spaarrekening. Iedereen die er in België voor kiest om een spaarrekening af te sluiten zal te maken krijgen met een bepaalde intrest. Sterker nog, eigenlijk is er in België sprake van twee verschillende intresten. Er is enerzijds de standaard intrest (welke we de basisrente noemen) en anderzijds is er de getrouwheidspremie die alleen onder voorwaarden wordt toegekend. België hanteert wat de intrest op een spaarrekening betreft dus een zeer complex systeem die in andere landen meermaals wordt weggelachen. In dit artikel laten we u graag kennismaken met deze bijzondere vorm van intresten.

De standaard intrest of basisrente op mijn spaarrekening

Allereerst is er de standaard intrest of basisrente die op een spaarrekening wordt toegekend. Deze vorm van intrest is er voor iedereen. Of u nu één enkele euro op uw spaarrekening heeft staan of een miljoen euro maakt eigenlijk niet uit. Jawel, het maakt als vanzelfsprekend wel uit voor de precieze intrest die u zult ontvangen, maar de manier van berekenen blijft hetzelfde. Staat er op een bepaald ogenblik een specifiek bedrag op uw spaarrekening, dan zult u over dat bedrag een bepaalde intrest ontvangen. Hou er wel rekening mee dat de basisrente aanzienlijk kan verschillen van spaarrekening tot spaarrekening en dat ook de banken nog wel eens met de basisrente durven te stunten. Veelal gaat het echter slechts om tijdelijke promoties waardoor de hoge basisrente al snel weer naar beneden wordt bijgesteld.

Wat met de getrouwheidspremie?

Daar waar iedereen vanaf de eerste euro spaargeld reeds basisrente verwerft is dat bij de getrouwheidspremie niet het geval. Deze premie moet dan ook echt aanzien worden als een beloning omdat u er voor kiest om uw spaargeld minimum 12 maanden onaangeroerd op uw spaarrekening te laten staan. De getrouwheidspremie is in België al vaak punt van discussie geweest, maar toch vinden banken dat deze niet mag verdwijnen. Het biedt hun immers de zekerheid dat spaarders hun spaargeld een jaar lang zullen laten staan, maar daarnaast biedt het ook financiële perspectieven voor de toekomst. Voor de spaarder heeft een dergelijke premie eigenlijk alleen een belang omdat het de algemene rente omhoog stuwt. Wanneer u een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie afsluit kunt u doorgaans altijd rekenen op een hogere intrest dan wanneer u er voor zou kiezen om een spaarrekening met hoge basisrente en lage getrouwheidspremie af te sluiten. Wanneer u echter niet zeker bent of u, uw spaargeld wel zo lang zult kunnen missen raden we u toch nog steeds aan om te kiezen voor een spaarrekening met hoge basisrente, dan bent u daar toch in ieder geval reeds zeker van.

Conclusie

Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen hoeft een intrest u niet altijd geld te kosten, ze kan u eveneens geld opleveren. Over het algemeen hoeft u hier echter niet al teveel op te speculeren, want hoewel een spaarrekening u van een bepaalde positieve intrest voorziet, wil dat daarom nog niet zeggen dat u er rijk van zult worden. De intrest die op spaarrekeningen wordt aangeboden is meestal vrij beperkt waardoor ook het bedrag dat u op het einde van het jaar kunt verwachten doorgaans niet bijster groot is. In ieder geval is het wel leuk om te weten dat uw spaargeld geld opbrengt terwijl u met geheel andere zaken bezig bent.

Wat is een samengestelde intrest?

De financiële markt is de voorbije jaren zeer explosief geëvolueerd. Nieuwe kredietvormen hebben hun opwachting gemaakt, maar ook de manier waarop de kostprijs op een lening wordt aangerekend ging op de schop of werd verder uitgebreid. De komst van de samengestelde intrest is slechts één van de vele nieuwigheden, maar het is meteen wel één van de opmerkelijkste. De samengestelde intrest biedt een bank de mogelijkheid om het rente-op-rente systeem toe te passen. Sluit u met andere woorden een krediet af die een dergelijke berekening toelaat en lost u niet van het geleende bedrag af, dan zal er rente-op-rente toegepast worden. Lost u wel af, dan zult u enkel en alleen de initiële rente moeten betalen. Nog niet helemaal duidelijk? We vertellen u in dit artikel graag meer over de samengestelde intrest.

Duur

Het spreekt voor zich dat het systeem zoals deels besproken in de inleiding van dit artikel garant staat voor een erg dure financiering. In de praktijk is het tegenwoordig dan ook zo dat er eigenlijk bijna geen enkele particuliere lening bestaat die gebruik maakt van een samengestelde intrest. In theorie bestaat deze als vanzelfsprekend wel, maar dan dient u als particulier met uitmuntende financiële gegevens op de proppen te komen om de lening in kwestie volgens deze voorwaarden af te kunnen sluiten. In het geval van bedrijven wordt er wel regelmatig gebruik gemaakt van een krediet met een samengestelde intrest. Dit gebeurt niet omdat het een kredietvorm is die voor bedrijven goedkoper is (want dat is niet het geval), maar wel omdat het een kredietvorm is die bedrijven een bepaald uitstel kan verlenen. Wanneer ze tijdelijk geen aflossingen kunnen doen zal dat alleen als gevolg hebben dat de kostprijs en daarmee de openstaande schuld zal stijgen. De bank zal een verblijf bij een kredietvorm met een samengestelde intrest echter niet verplichten om meteen hoge boetes te betalen. Ook aanmaningen om de lening verder af te betalen blijven in bovenstaand geval uit.

Niet zonder risico

We kunnen ons best voorstellen dat vooral grote bedrijven een bepaald voordeel kunnen behalen door te kiezen voor een kredietvorm met een samengestelde intrest. Anderzijds is het ook zo dat een dergelijke lening niet zonder risico is. De schuld kan bij een kredietvorm die gebruik maakt van een samengestelde intrest immers bijzonder snel stijgen en dat kan als gevolg hebben dat het bedrijf niet langer over de mogelijkheid beschikt om de volledige openstaande schuld (op termijn) op te hoesten. Daar er door de bank veelal geen specifieke waarborg wordt geëist voor het afsluiten van een soortgelijke financiering bestaat de kans dus dat de kredietnemer met bepaalde financiële moeilijkheden zal te maken krijgen. Dit is meteen één van de redenen waarom banken er niet voor te vinden zijn om een lening met een samengestelde intrest aan een particulier te verstrekken. Gaat het fout en loopt het bedrag hoog genoeg op, dan kan het afsluiten van een dergelijke financiering grote gevolgen hebben. Een lening met een samengestelde intrest beschikt zeker over verschillende voordelen, maar het zou niet verstandig zijn om de potentiële gevaren zomaar naast u als kredietnemer neer te leggen.